1. Definities en toepassing

De verschillende websites gekoppeld aan TIPAW-producten en -diensten (hierna: de « Site ») en aanverwante diensten worden aangeboden door:

FLIPAW S.A. (hierna, « Flipaw » en « We »)

Avenue de la sapinière 51B

1180 Uccle

BTW-BE 0663.923.329

E-mail: info@tipaw.com

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

  1. 'Klant': Iedere natuurlijke persoon die met Flipaw in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.
  2. Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
  3. Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van een Overeenkomst vormen.
  4. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.
  5. Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij Flipaw zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen (verkoopovereenkomst) en/of een dienst te leveren aan de Klant (dienstenovereenkomst). Deze Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen Flipaw en de Klant. Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Klant en Flipaw die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. Flipaw behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten.

2. Onze waarden en Ethische Code

Bezoekers en gebruikers van de website www.tipaw.com gaan ermee akkoord zich te houden aan de bepalingen van de ethische code en dragen zo bij aan de missie van TIPAW. In geval van niet-naleving van de ethische code door hondenprofessionals, heeft Flipaw het recht aangekondigde of niet-aangekondigde controles uit te voeren en van de website te verwijderen.

3. Inschrijving

Om gebruik te kunnen maken van de diensten en functies die u op de website ter beschikking worden gesteld, moet u zich eerst registreren. Wanneer u zich registreert, moet u bepaalde informatie over uzelf verstrekken. Deze informatie moet waarheidsgetrouw, exact, actueel en volledig zijn. We behouden ons het recht voor om de registratievereisten op elk moment te wijzigen. In geval van een wijziging van uw persoonlijke gegevens, vragen wij u om ons onmiddellijk per e-mail te informeren op het volgende adres: info@tipaw.com. Als u jonger bent dan 16, moet u uw ouder of voogd op de hoogte stellen van het Privacy beleid van Flipaw en de inhoud ervan voordat u zich registreert en de website of bijbehorende services gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om alleen bestellingen van personen ouder dan 18 jaar te accepteren. Het ingevoerde wachtwoord voor uw account moet persoonlijk zijn en vertrouwelijk blijven. Breng Flipaw onmiddellijk op de hoogte van elk ongeautoriseerd gebruik van het account of een andere inbreuk op het beveiligingsbeleid.

4. Geschiktheid voor aankoop

Voordat u aankopen doet op de website, moet u bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken. In het bijzonder moeten klanten hun echte naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere gevraagde informatie vermelden, zoals aangegeven op de website. Wanneer u een bestelling plaatst, wordt u bovendien gevraagd om betalingsgegevens te verstrekken. U verklaart en garandeert dat de verstrekte betalingsinformatie zowel geldig als correct is en u bevestigt dat u de persoon bent die overeenkomt met de verstrekte informatie. De website is alleen beschikbaar voor mensen die voldoen aan de voorwaarden die Flipaw stelt. Als klant moet u een geldige creditcard of betaalpas hebben die is uitgegeven door een bank die door Flipaw is geaccepteerd. De klant die een bestelling op de site plaatst, machtigt Flipaw om zijn creditcard of betaalpas te debiteren tot het bedrag van de totale aankoopprijs van de producten die op de website zijn gekocht. Door een bestelling op de Website te plaatsen, machtigt u ons uitdrukkelijk om kredietcontroles uit te voeren en, indien nodig, indien Flipaw dit noodzakelijk acht, op elk moment informatie te verzenden of te verkrijgen (inclusief bijgewerkte informatie) over u of anderen, inclusief, maar niet beperkt tot, uw creditcard / betaalpasnummer of kredietrapporten over u (inclusief de kredietrapporten van uw echtgenoot als u een gemeenschapshuwelijk bent aangegaan met goederen), om uw identiteit te bevestigen en uw creditcard / betaalpas te valideren, een initiële creditcard- / betaalpasautorisatie te verkrijgen en afzonderlijke aankooptransacties te autoriseren. Bovendien stemt u ermee in dat de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt, kan worden gebruikt voor het uitvoeren van de vereiste fraudecontroles. U machtigt ons om uw persoonlijke informatie te verzenden naar een entiteit die verantwoordelijk is voor kredieten of fraudepreventie, die deze informatie in zijn database kan bewaren.

5. Ons online aanbod

Ons online aanbod wordt met de grootste zorg gepresenteerd. Flipaw biedt informatie over productspecificaties, inclusief technische beschrijvingen op basis van informatie die we van onze partners en leveranciers ontvangen, en foto's ter illustratie van de producten. We verstrekken deze informatie voor zover toegestaan ​​door technische bronnen. De afbeeldingen die op onze website worden weergegeven, zijn een benadering van de inhoudelijke kenmerken van onze producten. We doen ons uiterste best om de kleuren van onze producten, zoals weergegeven op onze website, af te stemmen op de realiteit. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave op uw scherm perfect overeenkomt met de kleuren van onze artikelen, omdat computerschermen kunnen variëren. Flipaw biedt producten aan die op voorraad zijn en beschikbaar zijn om te worden verzonden vanuit ons distributiecentrum. We behouden ons echter het recht voor om specifieke voorwaarden toe te passen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsperiode. In een dergelijk geval is de aanbieding alleen geldig zolang de voorraad strekt. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn alleen van toepassing als ze expliciet en voorafgaand aan de bestelling zijn meegedeeld.

6. Acceptatie van uw bestelling

Nadat uw bestelling is geplaatst, ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging met de details van uw bestelling. Deze e-mail betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd, maar bevestigt alleen dat we uw bestelling hebben ontvangen. Alle bestellingen moeten worden aanvaard en beschikbaar zijn. De artikelen in uw winkelwagen zijn niet gereserveerd en kunnen door andere klanten worden gekocht. Tenzij u uw bestelling annuleert, is de acceptatie van uw bestelling en de sluiting van het contract tussen u en Flipaw van kracht vanaf het moment dat we u een e-mail sturen waarin wordt bevestigd dat de goederen zijn verzonden. De partijen erkennen uitdrukkelijk dat de vormen van elektronische communicatie een geldige overeenkomst vormen. Binnen de wettelijk toegestane limieten kan Flipaw elk elektronisch document in zijn bezit gebruiken om het bestaan ​​van het verkoopcontract te bewijzen. Een eenvoudige, digitale of gekwalificeerde elektronische handtekening is niet vereist als bewijs. Flipaw behoudt zich het recht voor om uw bestelling te weigeren in het geval dat we bijvoorbeeld geen betalingsautorisatie kunnen verkrijgen, verzendbeperkingen van toepassing zijn op een bepaald artikel, het bestelde artikel niet op voorraad is uit voorraad of voldoet niet aan onze kwaliteitscontrole en wordt uit de verkoop genomen, of u voldoet niet aan de geschiktheidscriteria uiteengezet in artikel 4 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Flipaw behoudt zich het recht voor om meerdere hoeveelheden van een Product te beperken voor verzending naar een Klant of een postadres. Elke klant stemt ermee in de op de website aangeboden producten niet te kopen met als enig doel ze door te verkopen. Flipaw behoudt zich ook het recht voor om de verwerking van een transactie of het verlenen van diensten aan een klant te allen tijde en naar eigen goeddunken te weigeren. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden jegens u of jegens een derde in geval van intrekking van de goederen van de website of verkoop van de goederen, of in geval van verwijdering, filtering of wijziging van materiaal of inhoud van de website, of voor het weigeren van een transactie of voor het bewaken of opschorten van een transactie nadat de verwerking is gestart.

7. Prijs

De prijzen van de producten die op de website worden gepresenteerd, zijn aangegeven in euro (voor klanten in de EU) en zijn inclusief btw en andere belastingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen te allen tijde te wijzigen. Wij verbinden ons er echter toe om altijd de prijzen op onze website toe te passen op het moment van uw bestelling. Prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven worden aan de klant in rekening gebracht. De prijs van het individuele product is exclusief bezorgkosten en andere extra kosten. Flipaw zal deze extra kosten communiceren in de laatste stap van het online bestelproces. De prijs vermeld in de orderbevestiging is de uiteindelijke te betalen prijs. Vouchers en cadeaubonnen kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, promoties of kortingen die op de website worden weergegeven. Elke kennelijke fout in de prijs, zoals duidelijke onnauwkeurigheid, kan altijd door Flipaw worden gecorrigeerd na het sluiten van het verkoopcontract. De klant moet elke klacht met betrekking tot de prijs of betaling binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging schriftelijk kenbaar maken. Het indienen van een klacht schort de verschuldigde betalingen niet op. Als uw creditcard / betaalpas niet in euro is uitgedrukt, wordt de uiteindelijke prijs berekend volgens de wisselkoers die geldt op de dag dat uw creditcard / betaalpas de transactie heeft verwerkt.

8. Betaling

Wij accepteren betalingen via alle betaalmethoden die duidelijk op de website zijn aangegeven. Flipaw kan de geaccepteerde betaalmethoden op elk moment verlengen. Elke nieuwe betaalmethode wordt duidelijk op de site gecommuniceerd. De betaling wordt alleen van uw account afgeschreven wanneer uw bestelling door Flipaw wordt verzonden. Door een creditcard of betaalpas te gebruiken, bevestigt u dat u de houder van deze kaart bent of dat u door deze houder bent gemachtigd om deze creditcard of betaalpas te gebruiken. Alle creditcard- of bankpashouders zijn onderworpen aan validatie- en autorisatieprocedures door de kaartuitgever. Als uw creditcardmaatschappij weigert de betaling aan Flipaw te autoriseren, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertraging of niet-levering van artikelen. We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van online transacties te waarborgen. Alle transacties die worden uitgevoerd met behulp van een beveiligde online betalingsgateway die uw bankgegevens codeert in een veilige omgeving. Als u bent geregistreerd als Flipaw-gebruiker, slaan we uw bankgegevens veilig op in onze systemen. Deze gegevens zijn volledig gecodeerd en worden alleen gebruikt om transacties te verwerken die u hebt geïnitieerd. Bovendien nemen we alle redelijke voorzorgsmaatregelen, voor zover het onze verantwoordelijkheid is, om uw bestelling en betalingsgegevens veilig te houden. Bij gebrek aan nalatigheid van onze kant kunnen we echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u lijdt als een ongeautoriseerde derde toegang heeft tot de gegevens die u verstrekt tijdens uw gebruik van de Website of wanneer u plaatst een bestelling op de website.

9. Verzekering en bezorging

Flipaw draagt ​​het risico van overdracht van de Producten totdat deze worden afgeleverd op het aangegeven adres. De levering van de producten vormt het moment waarop het risico van beschadiging en / of verlies op de Klant wordt overgedragen. Houd er rekening mee dat we ons uiterste best doen om alle bestellingen binnen 3 dagen. De geschatte levertijden worden slechts ter informatie gegeven en beginnen te lopen vanaf de datum van verzending. Flipaw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering veroorzaakt door procedures opgelegd door de douane van het land van bestemming. Wanneer u een product bestelt dat niet op voorraad is, zullen wij u vertellen wanneer het product weer beschikbaar zal zijn. In dit geval wordt de levertijd opgeschort totdat het product weer op voorraad is. Voor levering maakt Flipaw gebruik van betrouwbare externe partijen en vervoerders. Het gebruik van externe partijen kan een impact hebben op de levering. Na een niet-afgeleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek bij de koerier geopend. Dit duurt meestal enkele dagen, gedurende welke er geen terugbetaling of andere verzending naar de klant plaatsvindt. Flipaw wijst alle verantwoordelijkheid af als het product tijdens het transport is beschadigd of als het product met vertraging wordt geleverd, veroorzaakt door de transporteurs. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om aflevering op het aangegeven adres toe te staan, in aanwezigheid van de klant of een door de klant aangewezen derde. We moeten spreken van levering vanaf het moment dat de Klant of een door de Klant aangewezen derde de bestelde Producten fysiek in bezit neemt. Als de levering mislukt door een verzuim van de klant of een door de klant aangewezen derde, komen de kosten van de nieuwe poging tot levering volledig voor rekening van de klant.

10. Herroepingsrecht

10.1 Introductie

De consument heeft een herroepingsrecht, in overeenstemming met het Wetboek van economisch recht. Het herroepingsrecht geeft de consument de mogelijkheid om het verkoopcontract binnen dertig (30) dagen na levering te beëindigen als hij niet tevreden is met het product. Geen motiveringsplicht of boetes vereist. Flipaw nodigt u desalniettemin uit om uw opmerkingen te sturen om zijn diensten te verbeteren. Als de consument zijn herroepingsrecht uitoefent in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden, vergoedt Flipaw het bedrag dat daadwerkelijk voor het product is betaald binnen dertig (30) kalenderdagen. Deze regel is ook van toepassing op bestellingen geplaatst tijdens promotionele aanbiedingen. De consument ontvangt een tegoedbon met een waarde gelijk aan het bedrag van de oorspronkelijke bestelling, met uitzondering van retourkosten. De consument heeft altijd het recht om de voucher te weigeren en om terugbetaling te vragen. In dit geval ontvangt de consument een terugbetaling gelijk aan de totale waarde van de bestelling, met uitzondering van retourkosten. Terugbetaling vindt plaats met behulp van dezelfde betaalmethode die is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk een andere betaalmethode bent overeengekomen. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor terugbetaling. Flipaw vergoedt de verzendkosten niet in geval van retournering van het Product.

10.2 Uitzonderingen op het herroepingsrecht

De consument is niet bevoegd om zijn herroepingsrecht uit te oefenen als de levering van goederen die zijn vervaardigd, is gemaakt volgens de specificaties van de consument of als deze duidelijk gepersonaliseerd zijn. De consument is niet bevoegd om zijn herroepingsrecht uit te oefenen als de geleverde goederen zijn die kunnen verslechteren of snel verlopen.

10.3 Hoe kunt u uw herroepingsrecht uitoefenen?

Houd er rekening mee dat u uw herroepingsrecht alleen kunt uitoefenen in overeenstemming met het Wetboek van economisch recht als u ons formeel schriftelijk op de hoogte brengt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw bestelling. De kennisgeving van intrekking moet per e-mail worden verzonden naar info@tipaw.com. De volgende informatie moet altijd duidelijk worden meegedeeld: Besteldatum, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt uitgeoefend; Naam en adres van de consument; Handtekening van de consument.

10.4 Hoe een product te retourneren na uitoefening van uw herroepingsrecht?

De consument die van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet de geleverde producten retourneren naar het adres dat is aangegeven in het antwoord van Flipaw. Producten moeten worden geretourneerd uit het land van bestemming. Alle producten moeten ongebruikt, in hun originele staat, in hun originele verpakking en met alle Flipaw-labels aan ons worden geretourneerd. Geretourneerde beschadigde of vuile items kunnen niet worden geretourneerd en worden teruggestuurd naar de consument en / of een terugbetaling wordt geweigerd. De consument is verantwoordelijk voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen. Flipaw heeft het recht om de kosten van de afschrijving pro rata in rekening te brengen. Dit echter pas nadat Flipaw de oorspronkelijke aankoopprijs aan de consument heeft terugbetaald. De consument moet het product op een veilige manier retourneren om ervoor te zorgen dat het product in goede staat arriveert. We raden u ten zeerste aan om uw zending te verzekeren zolang u verantwoordelijk bent voor de staat van de artikelen en verantwoordelijk wordt gehouden voor eventuele schade aan de artikelen totdat ze in ons magazijn aankomen. In geval van een geschil raden wij u ook aan het bewijs van verzending te bewaren.

11. Wettelijke garantie

11.1 Introductie

Elke Klant profiteert van een wettelijke garantieperiode van twee (2) jaar. De consument kan de wettelijke garantie uitoefenen als de geleverde producten niet overeenkomen met het gevraagde of bestelde product (non-conformiteit), voor zover de klant deze non-conformiteit niet kon vaststellen op het moment van ontvangst van het product. Als het Product binnen de eerste zes maanden na levering defect is, wordt ervan uitgegaan dat het defect sinds de levering bestond. Flipaw kan het tegendeel bewijzen. Als het productdefect meer dan zes maanden na levering wordt ontdekt, moet de consument op het moment van levering de non-conformiteit van het product aantonen. De wettelijke garantie is niet van toepassing in geval van schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke wijzigingen die door de Klant aan het Product zijn aangebracht, inclusief oneigenlijk en onjuist gebruik, blootstelling aan vocht, brand, aardbevingen of andere externe oorzaken. Bijkomende commerciële garanties zijn altijd mogelijk in overeenstemming met de algemene voorwaarden en worden altijd uitdrukkelijk meegedeeld.

11.2 Klachtenmechanisme

De klant of de door de klant aangewezen derde moet de conformiteit van de producten controleren op het moment van levering. Als het product een zichtbaar defect vertoont en de ontvanger dit defect opmerkt, moet hij een klacht indienen. De Klant zal deze klachten schriftelijk en op een expliciete, ondubbelzinnige en gemotiveerde wijze aan Flipaw melden. Dit moet binnen drie (3) kalenderdagen na levering aan de klant of aan een door de klant aangewezen derde worden gedaan. Het is de plicht van de Klant om deze communicatie voldoende te motiveren. Bij gebrek aan een (voldoende) met redenen omklede klacht is de klant niet bevoegd om de producten te retourneren.

11.3 Hoe een product retourneren door een beroep te doen op de wettelijke garantie?

Elke klant moet het niet-conforme product binnen dertig (30) kalenderdagen na het indienen van de claim voor reparatie, vervanging of terugbetaling aan Flipaw retourneren. Anders wordt de opschorting van de wettelijke garantieperiode als ongeldig beschouwd. De periode van dertig (30) kalenderdagen is niet van toepassing wanneer duidelijk wordt aangetoond dat het Product is beschadigd als gevolg van transport. In dit geval moet de klant het product onverwijld en uiterlijk binnen drie (3) kalenderdagen retourneren. De producten moeten op kosten van de consument worden teruggestuurd naar Flipaw in hun originele staat, inclusief verpakking, accessoires en documentatie, en altijd vergezeld van de originele factuur of een geldig betalingsbewijs. Elke inbreuk op deze verplichting leidt tot een evenredige vermindering van de vergoeding. Het retourneren van een product is altijd voor risico van de klant. We raden in alle gevallen aan om aangetekend en verzekerd te retourneren om verlies of diefstal te voorkomen. Deze terugkeer moet binnen zeven (7) kalenderdagen na communicatie plaatsvinden.

11.4 Reparatie of vervanging

Als aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, heeft de klant in de eerste plaats recht op reparatie of gratis vervanging van de bestelde producten, als de situatie dit toelaat. Houd er rekening mee dat we het product alleen zullen vervangen door hetzelfde artikel van dezelfde grootte, volgens de beschikbare voorraad. Als het product niet kan worden gerepareerd of als hetzelfde product niet beschikbaar is, ontvangt de klant een tegoedbon die gelijk is aan het bedrag van de oorspronkelijke bestelling. De klant heeft altijd het recht om de voucher te weigeren en een volledige terugbetaling te eisen. Flipaw is alleen aansprakelijk voor terugbetaling als de reparatie of vervanging niet langer hetzelfde voordeel oplevert voor de klant als de oorspronkelijke aankoop. De klant moet deze reden op een duidelijke en gemotiveerde manier meedelen. Elke vergoeding en vergoeding mag in geen geval het aan de klant gefactureerde bedrag overschrijden. Als de producten zijn geretourneerd zonder aan de voorwaarden te voldoen, stuurt Flipaw ze terug naar de klant. De kosten van deze verzending zijn voor rekening van de klant. Flipaw mag de geretourneerde producten opslaan voor rekening en risico van de klant, zolang de retourkosten niet zijn betaald.

12. Intellectueel eigendom

Het gebruik van onze site en de inhoud ervan verleent hen geen intellectuele eigendomsrechten, inclusief de Flipaw-software en alle codes. Met "intellectueel eigendomsrecht" bedoelen we het auteursrecht, het recht van ontwerpen en modellen, het recht van merken en alle andere intellectuele eigendomsrechten en andere materiële rechten op de inhoud van de site. Alle inhoud, inclusief handelsmerken van derden, ontwerpen / intellectuele eigendomsrechten die worden geciteerd of weergegeven op de Website, worden beschermd door intellectueel eigendom en nationale wetten en andere bepalingen van internationale verdragen. U mag inhoud gebruiken die uitdrukkelijk is goedgekeurd door Flipaw en / of haar externe licentiegevers. Elke reproductie of herdistributie van de hierboven vermelde inhoud is verboden en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke sancties. Zonder enige beperking van het voorgaande, is het kopiëren en gebruiken van de hierboven vermelde items naar een andere server, locatie of ondersteuning voor publicatie, reproductie of distributie ten strengste verboden. U bent echter geautoriseerd om een ​​kopie te maken met het doel de inhoud voor persoonlijk gebruik te bekijken. Naast de hierboven genoemde intellectuele eigendomsrechten, wordt "Inhoud" gedefinieerd als elke afbeelding, elke foto, inclusief elke afbeelding, geluid, muziek, video, audio of tekst die beschikbaar is op de Website. Flipaw probeert ervoor te zorgen dat de informatie op de website juist en volledig is. Flipaw kan niet beloven dat de inhoud altijd nauwkeurig en foutloos zal zijn. Flipaw kan ook niet beloven dat de functionele aspecten van de Website of de inhoud vrij van fouten zullen zijn, of dat de inhoud of server die deze beschikbaar stelt, vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke elementen. We raden internetgebruikers altijd aan om ervoor te zorgen dat ze up-to-date antivirussoftware hebben. De persoonlijke meningen van de ontwerpers en merken wiens producten we verkopen, of een andere derde partij waarmee we zijn geassocieerd, komen niet noodzakelijk overeen met die van Flipaw en we aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor deze meningen in de media.

13. Gebruik van de website

Deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de op de Website aangeboden inhoud, software, producten of diensten niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, commercieel exploiteren, afgeleide werken maken, overdragen of verkopen. U mag deze website of de inhoud ervan niet gebruiken voor commerciële doeleinden, waaronder met name advertentieactiviteiten of het genereren van advertentie-inkomsten op uw eigen website. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw gebruik van de website en al uw communicatie en activiteiten die u uitvoert op of als onderdeel van de website. Als u betrokken bent bij verboden activiteiten, of bij activiteiten die geen respect hebben voor andere gebruikers of die in strijd zijn met deze Algemene Verkoopvoorwaarden, kan de toegang tot de Website worden geweigerd, tijdelijk of permanent.

14. Sites van derden

Op onze website kunnen we hyperlinks plaatsen naar andere websites of bronnen die worden beheerd door andere derden dan Flipaw, inclusief adverteerders. Flipaw heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van de pagina's van deze externe sites, of de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen. Flipaw aanvaardt geen verantwoordelijkheid, direct of indirect, voor de privacy praktijken of de inhoud van deze externe sites, inclusief (maar niet beperkt tot) advertenties, producten of ander materiaal of services die beschikbaar zijn op of van deze externe sites of bronnen , noch van enige schade, verlies of inbreuk veroorzaakt of verondersteld te worden veroorzaakt door of in verband met het gebruik of de evocatie van dit soort inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op deze externe sites of bronnen.

15. Onze relatie met U

Het gebruik van onze website creëert geen joint venture, partnerschap, werk of agentuurrelatie tussen u en Flipaw. In geen geval mag de klant worden beschouwd als een vertegenwoordiger, agent of medewerker van Flipaw. Daarom is Flipaw niet verantwoordelijk voor enige vertegenwoordiging, actie of omissie van uw kant.

16.Overmacht

Als Flipaw geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd zijn verplichtingen jegens de Klant na te komen als gevolg van een onvoorziene omstandigheid buiten zijn macht, is dit overmacht. In dit geval is Flipaw gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

17.Verantwoordelijkheid

De Klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen waarvoor Flipaw schuldenaar is, uitsluitend middelenverplichtingen zijn en dat Flipaw alleen verantwoordelijk is voor haar fraude en grove nalatigheid. In het geval dat de Klant het bestaan ​​van een grove of opzettelijke fout van Flipaw aantoont, omvat de schade waarvoor de Klant een vergoeding kan postuleren alleen de materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit de fout die aan Flipaw is toegeschreven met uitsluiting enige andere schade en mag in geen geval meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het bedrag dat daadwerkelijk door de Klant is betaald bij de uitvoering van de bestelling. De klant erkent ook dat Flipaw niet verantwoordelijk is voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde producten of de geleverde diensten, zoals met name winstderving, toename van overheadkosten, verlies van klanten, etc. Flipaw is ook niet verantwoordelijk in het geval van communicatie van onjuiste gegevens door de Klant, of in het geval van een namens hem door een derde geplaatste bestelling. Het is aan de klant om te informeren naar eventuele beperkingen of douanerechten die door zijn land worden opgelegd met betrekking tot de bestelde producten. De verkoper kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden als de klant te maken krijgt met enige extra beperking of belasting die moet worden betaald vanwege het beleid dat zijn land in deze kwestie heeft aangenomen. Betreffende de diensten geleverd door Flipaw: - Met betrekking tot hondenprofessionals: aangezien Flipaw zich ertoe verbindt consumenten in contact te brengen met hondenprofessionals die door Flipaw zijn gecertificeerd, kan Flipaw niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekort aan potentiële kopers. Flipaw kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop hondenprofessionals op de website worden gepresenteerd. Flipaw behoudt zich het recht voor te kiezen hoe het gecertificeerde hondenprofessionals publiceert. - Met betrekking tot potentiële kopers: aangezien Flipaw zich ertoe verbindt alleen met de potentiële koper naar een geschikte hondenprofessional te gaan en zich niet verbindt om daadwerkelijk geschikte hondenprofessionals te vinden, kan Flipaw niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer de juiste hondenprofessional is niet gevonden. - Vergeleken met bezoekers die zich niet registreren en op zoek zijn naar een hondenprofessional: wanneer een bezoeker geen gebruikersaccount maakt, is de website alleen informatief. Flipaw kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van dit bezoek.

18. Verwerking van uw persoonlijke gegevens

De door de klant verstrekte persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking en uitvoering van bestellingen, evenals voor facturering en garantiecontracten. Als deze informatie ontbreekt, wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. De communicatie van valse of onjuiste persoonlijke gegevens wordt beschouwd als een schending van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. We verwerken uw persoonlijke gegevens altijd in overeenstemming met ons privacybeleid, dat u kunt vinden op onze website.

19. Specifieke voorwaarden TIPAW Pro

Contract met jaarlijkse betaling: Het contract met jaarlijkse betaling wordt afgesloten voor een periode van één jaar en kan automatisch worden verlengd. Om het contract te beëindigen, stuurt u ons minimaal een maand voor de verlengingsdatum een ​​e-mail naar info@tipaw.com. Als u tevreden bent en uw contract niet beëindigt, wordt het contract automatisch voor een extra jaar verlengd onder de voorwaarden die gelden op het moment van verlenging. Contract met maandelijkse betaling: Het contract met maandelijkse betaling wordt ook afgesloten voor een periode van één jaar, automatisch hernieuwbaar. Om het contract te beëindigen, stuurt u ons minimaal een maand voor de verlengingsdatum een ​​e-mail naar info@tipaw.com. Als u tevreden bent en uw contract niet beëindigt, wordt het contract automatisch voor een extra jaar verlengd onder de voorwaarden die gelden op het moment van verlenging. Prijzen, tijdelijke kortingen of andere aanbiedingen zijn 7 dagen geldig. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Flipaw behoudt zich het recht voor om prijzen te allen tijde te wijzigen en deze wijzigingen toe te passen telkens wanneer een contract wordt verlengd. Elke vertraging van meer dan 15 dagen resulteert in een forfaitaire schadevergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, van 10% van de onbetaalde bedragen. Een factuur die na acht dagen niet per aangetekende brief is betwist, wordt als aanvaard beschouwd.

20. Organisch aanbod

Flipaw voldoet aan alle verplichtingen met betrekking tot de certificering van biologische producten. We hebben controle-en verificatieprocedures geïmplementeerd voor onze biologische voorraden om u kwaliteitsproducten aan te bieden.

21. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, onze andere beleidslijnen en procedures worden beheerst door Belgisch recht en worden geïnterpreteerd in overeenstemming daarmee. De toepassing van het Verdrag van Wenen is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de aanbiedingen of overeenkomsten van Flipaw die ermee worden gesloten, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Consumenten hebben ook de mogelijkheid om hun geschil betreffende de Algemene Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor de beslechting van geschillen. Voor meer informatie over deze buitengerechtelijke geschillenbeslechting nodigen wij u uit om de volgende site te raadplegen:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.