Privacy beleid - TIPAW

Contact

FLIPAW S.A. (hierna, « Flipaw » en « We »)

Avenue de la sapinière 51B

1180 Uccle

BTW-BE 0663.923.329

E-mail: info@tipaw.com

1. Waarom dit privacybeleid?

Elke persoon (hierna de "Gebruiker" genoemd) die de website van Tipaw (hierna "Site" genoemd) bezoekt en / of gebruikt of de diensten van Tipaw gebriukt, maakt een bepaalde hoeveelheid persoonlijke gegevens bekend. Persoonlijke gegevens zijn informatie waarmee wij u direct of indirect als een natuurlijk persoon kunnen identificeren. We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens ("privacywetgeving") en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens ("Verordening" of "RGPD"). Door de Site te gebruiken, verklaart de Gebruiker dit Privacybeleid te hebben gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit document. We behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid.

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

2.1. De controller

Flipaw is de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt de persoonsgegevens die worden verzameld, de doeleinden en middelen van verwerking.

2.2. De onderaannemer(s)

Flipaw is gratis voor onderaannemers. De onderaannemer is de natuurlijke of rechtspersoon die uw persoonlijke gegevens verwerkt op verzoek en namens de verwerkingsverantwoordelijke. De onderaannemer is verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen en handelt altijd in opdracht van de controller. Flipaw gebruikt de volgende categorieën onderaannemers: Hostingbedrijven, CRM, sociale media (Facebook voor reclame), Amazon-webservices, computeronderhoud, software voor wachtwoordbeheer.

3. Op welke gronden worden mijn gegevens verwerkt?

In overeenstemming met de wet op privacy en de regels behandelen we uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: Op basis van de uitvoering van het contract waarbij u partij bent of contractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen voor het gebruik van onze site en het aanbieden van onze diensten en / of producten. Gebaseerd op onze wettelijke verplichtingen voor alle zaken met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, inclusief facturering. Gebaseerd op ons legitieme belang bij het verzenden van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten. Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming om promotionele aanbiedingen te verzenden (direct marketing).

4. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden van Flipaw te bereiken. De volgende gegevenscategorieën zijn bij de verwerking betrokken: Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, adres, identificatiegegevens, Btw-nummer, fokkersgoedkeuringsnummer, CV van dierenartsen, foto's) Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) Financiële identificatiegegevens (bankgegevens) Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies) Persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staatnationaliteit) Flipaw kan op verschillende manieren persoonlijke gegevens verkrijgen:

 • - Bij het registreren en gebruiken van onze site en / of onze services;

 • - Door vragenlijsten in te vullen (bijvoorbeeld wanneer u ons opmerkingen geeft of wanneer u onze ondersteuningsfunctie gebruikt);

 • - Via sociale netwerken (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons op Facebook);

 • - Bij het aansluiten van apparaten of diensten van derden op Flipaw (alleen wanneer u uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming hebt gegeven);

 • - Door cookies te plaatsen (zie ons Cookiebeleid).

 • Daarnaast gebruiken we cookies om de gebruiker te herkennen en hen een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal of een "winkelwagentje") en om deze te detecteren en te corrigeren mogelijke fouten op de site. Voor meer informatie over het gebruik van cookies nodigen wij u uit om ons Cookiebeleid te raadplegen.

 • 5. Wat zijn de doelen?

  Flipaw verzamelt uw persoonlijke gegevens met als enig doel u een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikservaring te bieden. De verwerking van uw persoonlijke gegevens is daarom essentieel voor de goede werking van de site en de levering van onze diensten. Als gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn, behoudt Flipaw zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren. Flipaw verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:

 • - Controleer de professionele kwaliteiten van fokkers en dierenartsen;

 • - Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturering, solvabiliteitsopvolging, ondersteuning bieden, klachten opvolgen en nieuwsbrieven versturen;

 • - Geschillenbeheer;

 • - Bescherming tegen fraude en overtredingen;

 • - Marketing en reclame gepersonaliseerd als u uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dit geval bent u vrij om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

 • Door onze site te bezoeken, worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Met deze gegevens kunnen we uw gebruikerservaring optimaliseren. Dit zijn uw IP-adres, geografische consultatiegebied, dag en tijdstip van consultatie en bekeken pagina's. Door de site te bezoeken, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen van dergelijke gegevens voor statistische doeleinden.

 • 6. Wie ontvangt uw persoonlijke gegevens?

  Uw persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor interne doeleinden. Flipaw behoudt zich echter het recht voor om uw persoonlijke gegevens aan derden te verkopen, door te geven of te communiceren. Door onze site of onze diensten te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met deze mogelijke gegevensoverdracht. De gegevens worden opgeslagen op Flipaw-servers in Frankfürt, Duitsland, met Amazon Web Services. Ze kunnen alleen worden gelezen door Flipaw en / of zijn medewerkers die in het bezit zijn van de juiste sleutel.

  7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

  Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is om het nagestreefde doel te bereiken. Ze worden uit onze database verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het nagestreefde doel of als u geldig gebruik hebt gemaakt van uw recht om te wissen.

  8. Wat zijn uw rechten?

  8.1. Gegarandeerde eerlijke en rechtmatige behandeling

  Uw persoonlijke gegevens worden altijd verwerkt voor de legitieme doeleinden zoals uitgelegd in punt 5. Ze worden verzameld en verwerkt op een geschikte, relevante en niet-buitensporige manier en worden niet langer bewaard dan nodig om de beoogde doelen te bereiken.

  8.2. Recht op toegang

  Als u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U hebt dus het recht om de doeleinden van de verwerking te kennen, de betreffende categorieën gegevens, de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven, de criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn voor gegevens te bepalen en de rechten die u op uw gegevens kunt uitoefenen.

  8.3. Recht op rectificatie

  Onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens kunnen worden gecorrigeerd. Ofwel rechtstreeks door de Gebruiker in uw gebruikersprofiel of door ons schriftelijk te vragen by info@tipaw.com.

  8.4. Recht op wissen (of "recht om te worden vergeten")

  U hebt het recht om het wissen van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen onder de volgende veronderstellingen:

 • Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden;

 • U trekt uw toestemming voor behandeling in en er is geen andere wettelijke basis voor de behandeling;

 • U hebt geldig uw recht van verzet uitgeoefend;

 • Uw gegevens zijn illegaal verwerkt;

 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • 8.5. Recht op beperking van de behandeling

  In bepaalde gevallen hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, met name in geval van geschil over de juistheid van de gegevens, als de gegevens nodig zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of de tijd die nodig is om Flipaw om te verifiëren dat u uw recht om te wissen geldig kunt uitoefenen.

  8.6. Recht van verzet

  U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, profilering of voor het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke. Flipaw stopt met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, tenzij het kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de behandeling die prevaleert boven uw recht om bezwaar te maken.

  8.7. Recht op gegevensportabiliteit

  U hebt het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen aan een andere provider, tenzij dit technisch onmogelijk is.

  8.8. Recht om uw toestemming in te trekken

  U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment intrekken, bijvoorbeeld voor direct marketingdoeleinden.

  9. Beveiligingsmaatregelen

  Op grond van de privacywetgeving en de GDPR verbindt Flipaw zich ertoe technische en organisatorische maatregelen (hierna "beveiligingsmaatregelen" genoemd) te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij door ongeval, hetzij onwettig, tegen verlies, fraude, verspreiding of ongeautoriseerde toegang of tegen enige andere vorm van illegale verwerking of gebruik. Deze beveiligingsmaatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat is aangepast aan het risico dat de verwerking met zich meebrengt. Om de juiste beveiligingsmaatregelen te bepalen, houdt Flipaw rekening met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de verwerking, evenals de risico's voor rechten en vrijheden van de betrokken mensen. Flipaw streeft ernaar alle redelijke inspanningen te leveren om te controleren of hun verwerkingssystemen en -diensten voldoen aan de vereisten van constante vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht, rekening houdend met de stand van de techniek en de implementatiekosten.

  10. Melding van datalek

  Op grond van de privacywetgeving en de GDPR stelt Flipaw de gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte van inbreuken op persoonsgegevens, en uiterlijk 24 uur nadat hij hiervan op de hoogte is gesteld. Deze kennisgeving gaat vergezeld van alle nuttige documentatie om de Gebruiker indien nodig in staat te stellen deze schending aan de gegevensbeschermingsautoriteit en / of de betrokken personen te melden. Flipaw moet de gebruiker de volgende informatie verstrekken: de aard van de datalek, de categorieën en het geschatte aantal betrokkenen, de categorieën en het geschatte aantal betrokken persoonsgegevens, de waarschijnlijke gevolgen van de datalek , en de maatregelen die zijn genomen om de datalek te verhelpen of mogelijke negatieve gevolgen te verzachten. Flipaw meldt de datalek in naam en voor rekening van de gebruiker zo snel mogelijk aan de toezichthoudende autoriteit en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur na het vinden van de inbreuk, tenzij de inbreuk in kwestie zal waarschijnlijk geen risico inhouden voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Flipaw meldt de datalek in naam en voor rekening van de gebruiker zo snel mogelijk aan de betrokkenen, wanneer deze inbreuk waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen met zich meebrengt. De beslissing om de gegevensbeschermingsautoriteit en / of betrokkenen al dan niet op de hoogte te stellen van een datalek ligt bij Flipaw.

  11. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

  Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een schriftelijk verzoek en een identiteitsbewijs sturen, per aangetekende post naar FLIPAW S.A., Avenue de la sapinière 51B -1180 Uccle ] of per e-mail naar info@tipaw.com. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek.

  12. Mogelijkheid om een klacht in te dienen

  Als u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Flipaw, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/).